Domov se zvláštním režimem

DOMÁCÍ PÉČE V PRVNÍ ŘADĚ

Základní informace

TOREAL s.r.o.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Lázeňská 174, Královské Poříčí 356 01, IČO: 27960480 


Zodpovědná osoba:
Ing. Jan Mašek
ředitel  

Statutární zástupce: 
Jaroslav Pokorný, Ing. Ivo Mašek, Ing. Petr Mašek 

Sociální pracovnice: 
Mgr. Veronika Berková, Renáta Svobodová, DiS.

Poslání 


Posláním sociální služby Domova se zvlástním režimem Toreal, s. r. o. v Královském Poříčí je umožnit důstojné prožití života klientům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou žít v přirozených podmínkách vlastního domova, využívat terénních sociální služeb, nemají nikoho, kdo by se o ně mohl nebo chtěl postarat. Poskytutním sociální služby se snaží předcházet sociální izolaci uživatelů služby, snaží se o udržení kvality života seniorů a pomáhá jim při zvládání péče o vlastní osobu. Posláním domova je také chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí. Prostřednictvím oš. péče, individuální práce s uživateli, rehabilitace a společenských aktivit se snažíme o zachování co největší míry a rozvoj soběstačnosti a individuality všech uživatelů. 

Cíle

 • Respektovat a uplatňovat práva klientů.
 • Poskytovat službu bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politické příslušnosti.
 • Dodržovat zásady poskytování sociální služby podle Standardů kvality péče.
 • Vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro naše klienty.
 • Posilovat a zachovávat naučené dovednosti.
 • Podporovat samostatnost a schopnost klientů.
 • Spolupracovat s rodinnými příslušníky klientů.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času.
 • Dodržovat individuální přístup ke klientům.
 • Zajištění většího počtu pracovníků v přímé péči - doprovod klientů na procházky.
 • Zajišťování dobrovolníků, členů rodiny, pro trávení volného času s převážně ležícími klienty.
 • Zajištění možnosti výběru stravy.
 • Zajištění rozšíření nabídky aktivizační činnosti. 
 • Vytvoření klidného (intimnějšího) prostoru pro kontakt s rodinou, přáteli.
 • Vybavení koupelny - možnost použití vany, pro imobilní klienty s pomocí použití vhodného zvedáku, tímto způsobem zajistit právo volby klienta - sprcha nebo vana.
 • Pořízení nové budovy.
 • Vybudování nové vlastní kuchyně včetně zajištění odborného personálu.
 • V novém objektu bude zřízena jídelna.
 • V novém objektu bude zřízen Snoezelen room.
 • Vybudování nového odpočinkového místa včetně parkových úprav.
 • Vybudování chodíků kolem hlavní komunikace, které budou dle zpracované studie navazovat z jedné strany na park obce Královské Poříčí a ze strany druhé na nově vybudovanou parkovou zónu.
 • Nová parková zóna.

Kapacita: 39 lůžek 

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování soc. služby:

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 91 odst. 3, tj.:

a) Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí předpis (viz. § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
d) poskytovatel, osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.   

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 36 - zdravotní stavy vylučující poskytování sociální služby:

a) Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

Zásady poskytované služby: 

 • Poskytování bezplatného základního sociálního poradenství.
 • Dodržování individuálního přístupu ke klientům a zachovávání lidské důstojnosti osob.
 • Aktivní působení na uživatele služby.
 • Podpora a rozvoj jejich samostatnosti.
 • Motivace k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilování jejich sociálního začleňování (s ohledem na cílovou skupinu).
 • Poskytování služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politické příslušnosti.
 • Posilování a zachovávání naučených dovedností.
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, přáteli, veřejnými činiteli.
 • Respektování a uplatňování práv klientů: dodržování lidských práv a základních svobod. (právo na individuální, důstojný a respektující přístup, intimita a lidský přístup ke klientům, právo na osobní a rodinný život, právo vlastnit majetek, právo na listovní tajemství a další).