Domov se zvláštním režimem

Toreal s.r.o.

Ubytování 

Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové, jsou vždy vybavené polohovatelnými elektrickými lůžky s antidekubitní matrací, televizí, skříňkou, nočním stolkem, stolem a dvěma židlemi. Ze strany uživatele je možné si vybavit pokoj drobnými doplňky/rádio, nástěnné hodiny, obrázky, lampička, varná konvice, mikrovlnná trouba a jiné/. Celý objekt je bezbariérový s přístavbou venkovního požárního schodiště, s výtahem a rampou pro tělesně postižené. Zařízení je vybaveno klimatizací.

Koupelny a veškeré toalety jsou přístupné ze společné chodby.

Na každém patře je společenská místnost vybavená plazmovou televizí, stoly, židlemi, skříněmi. Samozřejmostí je přístup pro vozíčkáře. Ve společenské místnosti mohou klienti trávit volný čas dle svého uvážení, mohou zde provádět různé denní činnosti, které zajišťují pracovníci zařízení. Místnost slouží i pro návštěvy klientů a pro různé společenské akce. Klienti se zde mohou i stravovat.

Na každém patře jsou kompletně vybavené kuchyňky, které slouží pro přípravu jídla pro klienty.

V ceně ubytování je zahrnut také úklid, topení, voda, praní ložního a osobního prádla a podobně. V této ceně nejsou zahrnuty potřeby osobní hygieny. Ty obyvatelům po domluvě může nakoupit rodina, případně na požádání personál, a to z finančních prostředků klienta.

Je nutné, aby při nástupu k ubytování měl každý uživatel u sebe:

mýdlo, šampon, toaletní papír, papírové kapesníky, hřeben, krém na obličej, pasta na zuby a kartáček, deodorant, potřeby na holení (holicí strojek, pěna na holení, voda po holení apod.), v případě potřeby inkontinenční pomůcky na dobu tří dnů, další potřeby dle individuálních zvyklostí osobní ošacení občanský průkaz, průkaz pojištěnce, průkaz ZTP (pokud ho má).

Povlečení zajišťuje zařízení, ale pokud je ze strany uživatele zájem mít vlastní, umožníme mu to.


Smlouva

S novým uživatelem je podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 50 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Před podpisem smlouvy předkládá žadatel k nahlédnutí občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny a je povinen předložit posudek o zdravotním stavu od svého ošetřujícího lékaře. Dále předkládá důchodový výměr a ostatní pravidelné příjmy, doklad o výši příspěvku na péči nebo doloží, že o příspěvek požádal. Smlouva o ubytování je podepsána na jedné straně zástupcem poskytovatele - sociální pracovnicí Toreal, spol. s.r.o., na straně druhé uživatelem služby, případně jeho zákonným zástupcem. V případě, že uživatel nemá zákonného zástupce a není schopen podpisu, podepisuje smlouvu zástupce obecního úřadu s rozšířenou působností. Smlouva je vždy ve dvou vyhotoveních, jedna je pro uživatele a jedna pro poskytovatele.


Přijetí k ubytování

Za ubytování zodpovídá sociální pracovnice, příp. ředitel. Umístění uživatele na pokoj je provedeno na základě přání uživatele s ohledem na jeho zdravotní stav a provozní možnosti. Při přijetí je seznámen s ostatními obyvateli domova, personálem a domácím řádem zařízení.


Vybavení pokoje

Vybavení pokoje je majetkem poskytovatele. Pokoje jsou vždy vybaveny polohovatelnými lůžky s antidekubitní matrací, skříňkou, židlí, stolem a televizorem. Uživatelé si mohou pokoj vybavit dle svého vkusu vlastními drobnými předměty včetně vlastního rádia. V případě umístění elektrospotřebiče na pokoji je nutné toto oznámit předem pracovníkovi zařízení, aby mohla být provedena elektro revize. Elektrorevize je provedena na náklady uživatele. Uživatelé jsou potom také odpovědní za placení poplatků za používání přijímače. V pokoji není dovoleno používat tepelné spotřebiče. Pokud dojde k poškození majetku poskytovatele uživatelem, úhradu za opravu hradí vždy uživatel. V celém areálu budovy je dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kouření a požívání návykových látek a konzumace alkoholu v nadměrné míře zakázáno. Kouřit je možné v prostoru před hlavními vchody do budov, dále pak v okolí zařízení, kde jsou umístěny nádoby na nedopalky. Za nadměrné užívání je považováno takové užívání, po němž uživatel ohrožuje závažným způsobem své zdraví (pády, sebepoškozování), zdraví uživatelů služby a personálu zařízení, klidné soužití s ostatními nebo ničí majetek Domova či ostatních uživatelů.

V domově není dovoleno z hygienických důvodů chovat živá zvířata. V případě zájmu klienta lze individuálně domluvit chov určitého druhu zvířat (např. rybiček, ptáků, šneků).


Zajištění soukromí

Uživatelé domova mohou požádat o poskytnutí klíče ke svému pokoji, což je jim nabízeno již při podpisu smlouvy. Z bezpečnostních důvodů jsou klíče od pokojů uloženy současně na sesterně. Zaměstnanci domova mohou na pokoj vstoupit po předchozím zaklepání a ohlášení se po výzvě klienta, že mohou vstoupit. U nekomunikativních klientů může personál vstoupit po předchozím zaklepání a ohlášení se.


Doba klidu

Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. V této době je všem uživatelům doporučeno dodržovat klid.

Odchody ze zařízení

Uživatelé mohou opustit zařízení kdykoliv s vědomím personálu. Toto opatření je nutné zejména z důvodu zajištění jejich bezpečnosti. Personál eviduje odchody z domova a příchody. Pokud uživatel předpokládá, že se nedostaví k jídlu (oběd, případně večeře), může požádat personál o jeho uschování. Při nenahlášení odchodů klientů z domova není možné zajistit jejich bezpečnost. Pobyt mimo domov delší než 24 hodin hlásí uživatel personálu. Pokud uživatel nahlásí svou nepřítomnost alespoň 2 dny předem, je mu odhlášena strava na určené dny a uživateli je poskytnuta sleva za nespotřebovanou stravu. Pokud je uživatel hospitalizován v nemocnici nebo jinde na zdravotním lůžku, vrací se uživateli částka 100 Kč za každý celý den, ve kterém uživatel pobývá mimo domov.


Ukončení ubytování

Zařízení může ukončit smlouvu o pobytu jen za podmínek stanovených zákonem. Uživatel služby může smlouvu vypovědět kdykoliv. Před ukončením smlouvy jsou vyrovnány veškeré nedoplatky a přeplatky.