Domov pro seniory

Toreal s.r.o.

Práva a povinnosti


Ochrana práv uživatelů

Při poskytování služeb v Toreal, s. r. o. dbáme na to, aby byla chráněna a dodržována práva klientů. Posláním je snaha zajistit klientům pomoc bezpečného domova a kvalitní odborné péče. Práva i jejich ochrana se řídí platnou legislativou a vnitřními dokumenty, která doržují zaměstnanci i klienti. Jde o:

 • Ústavu České republiky
 • Všeobecnou deklaraci lidských práv
 • Listinu základních práv a svobod
 • Občanský zákoník
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Etický kodex pracovníka Toreal, s. r. o.
 • Standardy kvality
 • Pravidla pro podávání evidenci a vyřizování stížností
 • Smlouvu o poskytnutí služby soc. péče


Základní práva klientů:

 • Právo na osobní svobodu a svobodu pohybu,
 • právo na svobodnou volbu a svobodné vyjadřování svých názorů,
 • ochranu soukromí a respektování intimity,
 • právo na ochranu osobního a rodinného života,
 • právo na důstojné zacházení,
 • právo vlastnit majetek,
 • právo podávat stížnosti,
 • právo na zajištění lékařské péče,
 • svobodnou volbu, svobodné vyjadřování svých názorů,
 • právo na individuální, důstojný a respektující přístup pracovníků, ve smyslu vnímání klienta jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost se svojí minulostí, svými vzpomínkami, radostmi i bolestmi,
 • právo na listovní tajemství,
 • právo na základní soc. poradenství,
 • právo na možnost podstoupení přiměřeného rizika, podobně jako je tomu v přirozeném prostředí,
 • právo na poskytování ošetřovatelské péče na profesionální úrovni,
 • právo na poskytování přímé obslužné péče na profesionální úrovni a dle míry soběstačnosti a schopnosti sebeobsluhy.