Domov pro seniory

Toreal s.r.o.

Základní informace

TOREAL s.r.o.

 DOMOV PRO SENIORY

Lázeňská 174, Královské Poříčí 356 01, IČO: 27960480 


Statutární zástupce:  
Jaroslav Pokorný, Ing. Ivo Mašek, 
Ing. Petr Mašek


Zodpovědná osoba:
Ing. Jan Mašek 
ředitel  

Sociální pracovnice: 
Mgr. Veronika Berková

                   Renáta Svobodová, DiS.

Poslání 

Posláním sociální služby Domova pro seniory Toreal, s. r. o. v Královském Poříčí je umožnit důstojné prožití života klientům, kteří vzhledem k jejich snížené soběstačnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pomocí jiné osoby, nemohou žít v přirozených podmínkách vlastního domova, využívat terénních soc. služeb, nemají nikoho, kdo by se o ně mohl nebo chtěl postarat. Poskytnutím soc. služby se snaží předcházet soc. izolaci uživatelů služby, snaží se o udržení kvality života seniorů a pomáhá jim při zvládání péče o vlastní osobu. Posláním domova je také chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí. Prostřednictvím oš. péče, individuální práce s uživateli, rehabilitace a společenských aktivit se snažíme o zachování co největší míry a rozvoj soběstačnosti a individuality všech uživatelů.

Cíle


 • Respektovat a uplatňovat práva klientů.
 • Poskytovat službu bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politické příslušnosti.
 • Dodržovat zásady poskytování sociální služby podle standardu kvality péče.
 • Vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro naše klienty.
 • Posilovat a zachovávat naučené dovednosti.
 • Podporovat samostatnost a schopnost klientů.
 • Spolupracovat s rodinnými přístlušníky klientů.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času.
 • Dodržovat individuální přístup ke klientům.
 • Zajištění většího počtu pracovníků v přímé péči - doprovod klientů na procházky.
 • Zajišťování dobrovolníků, členů rodiny, pro trávení volného času s převážně ležícími klienty.
 • Zajištění možnosti výběru stravy. 
 • Zajištění rozšíření nabídky aktivizačních činností.
 • Vytvoření klidného (intimnějšího) prostoru pro kontakt s rodinou, přáteli.
 • Vybavení koupelny - možnost použítí vany, pro imobilní klienty s pomocí použití vhodného zvedáku, tímto způsobem zajistit právo volby klienta - sprcha nebo vana.
 • Pořízení nové budovy.
 • Vybudování nové vlastní kuchyně včetně zajištění odborného personálu.
 • V novém objektu bude zřízena jídelna.
 • V novém objektu bude zřízen Snoezelen room.
 • Vybudování nového odpočinkového místa včetně parkových úprav.
 • Vybudování chodníku kolem hlavní komunikace, který bude dle vytvořené studie navazovat z jedné strany na park obce Královské Poříčí a ze strany druhé na nově vybudovanou parkovou zónu.
 • Vybudování parkové zóny.  

Kapacita: 138 lůžek 

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování soc. služby:

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 91, odst. 3, tj.:

a) Posytovatel nepostkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezen okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdratovní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis (viz. § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
d) poskytovatel, osobě, která žádá o poskytnutí soc. služby, vypodvěděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajícíh ze smlouvy.

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 36 - zdravotní stavy vylučující poskytování soc. služby:

a) Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,b) osoba není schopná pobytu zařízení soc. služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

Zásady poskytované služby:

 • Poskytování bezplatného základního sociální poradenství.
 • Dodržování individuálního přístupu ke klientům a zachování lidské důstojnosti osob.
 • Aktivní působení na uživatele služby.
 • Podpora a rozvoj jejich samostatnosti.
 • Motivace k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilání jejich soc. začleňování (s ohledem na cílovou skupinu).
 • Poskytování služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání a politické příslušnosti.
 • Posilování a zachování naučených dovedností.
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, přáteli, veřejnými činiteli.
 • Respektování a uplatňování práv klientů: dodržování lidských práv a základních svobod (právo na individuální, důstojný a respektující přístup, intimita a lidský přístup ke klientům, právo na osobní a rodinný život, právo vlastnit majetek, právo na listovní tajemství, a další).